NSZZ Pracowników Wojska

Aktualności

2019-04-08

UCHWAŁAUCHWAŁA
ZARZĄDU GŁÓWNEGO NSZZ Pracowników Wojska

z  dnia 4 kwietnia 2019 r.W związku z pogarszającą się  sytuacją materialną pracowników resortu obrony zwiększeniem do 1000 zł. dysproporcji płacowych na niekorzyść pracowników wojska
w  stosunku do   pracowników państwowej sfery budżetowej ,a przede wszystkim brakiem  dobrej woli Kierownictwa MON do rozwiązania nabrzmiałego problemu niskich płac, Zarząd Główny podejmie następujące działania:

  1. Przeprowadzi konsultacje z organizacjami związkowymi w sprawie wszczęcia sporu zbiorowego z pracodawcami wojskowymi

  2. Przekaże  informację  do sojuszników ( członków państw NATO) o sytuacji materialnej wszystkich pracowników resortu obrony narodowej

  3. Wystąpi do Prezydenta  RP – Zwierzchnika SIŁ Zbrojnych o pomoc w negocjacjach z MON

  4. Wystąpi do Przewodniczącego  SKON o zwołanie posiedzenia KON  n/t sytuacji materialnej i bytowej pracowników

  5. Zorganizuje  przed siedzibą MON pikietę  ( demonstrację ) w I połowie maja b.r.


Niniejsza Uchwała zostanie przekazana do wiadomości Premiera i Przewodniczących Klubów Parlamentarnych  termin realizacji do 12 kwietnia 2019 r.