NSZZ Pracowników Wojska

Aktualności

2017-10-11

Informacja

W dniu 28 września 2017 r. w trakcie spotkania z Podsekretarzem Stanu w MON Panem Bartłomiejem Grabskim, Przewodniczący Związku informował Ministra o problemie szkolenia pracowników OWC. Otóż na podstawie ustawy o ,,Ochronie Osób i Mienia" MSWiA wydał rozporządzenie,w którym określił ośrodki Szkolenia Policji , Straży Granicznej i BOR jako jedyne uprawnione do prowadzenia w/w szkoleń. Nie uwzględniono ośrodków szkoleniowych MON .Zgodnie ze stanem faktycznym raz na 5 lat nasz pracownik OWC musiałby skorzystać z ośrodków MSWiA. Niemałe koszty szkolenia poniósłby budżet MON i pracownik wojska . Przewodniczący poinformował Ministra, że Zarząd Główny naszego Związku zorganizuje spotkanie w tej sprawie z przedstawicielami SG, DGRSZ, IWSZ i przedstawi Panu Ministrowi propozycję rozwiązania tego problemu. Dlatego w dniu 10 października b.r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. OWC przy Zarządzie Głównym,w którym uczestniczyli przedstawiciele Sztabu Generalnego WP, Dowództwa Generalnego RSZ i Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Uczestnicy spotkania uzgodnili,że w najbliższym czasie zostanie przedstawiony projekt zmian w przepisach, które umożliwią przeszkolenie pracowników OWC w oparciu o możliwości MON. Sekretarz E.Romańska.